Miestna občianska poriadková služba v obci Vinodol

Cieľom projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Vinodol“ je zvýšiť zamestnanosť v obci a zriadiť miestnu poriadkovú službu. V rámci hlavnej aktivity „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK “ zamestnáme 4 členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), prostredníctvom ktorých zabezpečíme poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb v súčinnosti s Policajným zborom SR. Dvaja členovia MOPS budú príslušníkmi MRK. Realizáciou projektu podporíme procesy smerujúce k sociálnemu a ekonomickému začleňovaniu rómskych komunít k ich nediskriminácii a zmene postoja našich obyvateľov voči rómskej menšine. Projekt je v súlade s princípmi desegregácie, degetonizácie a destigmácie. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:P0885 – Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby – počet 4P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby – počet 2.

 

 

Plagát