Mesto Vráble hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu Referent stavebného úradu

Názov a adresa zamestnávateľa

 • Mesto Vráble Hlavná 1221/36, 95201 Vráble

Miesto výkonu práce

 • Mestský úrad Vráble

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie min. I a II. Stupňa (stavebného, alebo architektonického smeru)

Požadovaná prax

 • 3 roky praxe v odbore, znalosť stavebného zákona

Technické predpoklady

 • práca s PC, Word, Excel
 • vodičský preukaz skupiny B

Osobnostné predpoklady

 • samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • aktívny prístup k práci
 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť

Termín nástupu

 • 1.2022, príp. dohodou

Druh pracovného pomeru

 • 100 % úväzok , pracovná zmluva

Nástupný plat

Od 1000,-€

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis
 • doklad o najvyššom možnom vzdelaní
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018

Výpis z registra trestov zabezpečí organizácia

 Benefity: · osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS · zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona · príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy ·

Kontaktná osoba
             Bc. Ivona Kajanovičová, referentka personalistiky Mesto Vráble tel. kontakt č. 037 7777 028
Termín ukončenia prijímania žiadostí
             29.11.2021.
Termín výberového konania
             bude uchádzačom vopred oznámený
Dátum a miesto podávanie žiadosti

Kandidáti na funkciu „Referent stavebného úradu“ zašlú poštou, alebo žiadosti s požadovanými dokladmi doručia osobne  v označenej obálke NEOTVÁRAŤ do podateľne MsÚ

Výberové konanie – Referent stavebného úradu “ na adresu:  Mesto Vráble, Mestský úrad, Hlavná 1221/36, personalistka, 95201 Vráble  

Mesto Vráble si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. 
Kontaktná osoba

Bc. Ivona Kajanovičová, personalistka Mesto Vráble, tel. kontakt  037 7777 028

Ing. Elena Gaučíková, ved.OŽPaV Mesto Vráble, tel. kontakt 037 7777 040

e.mail: ivona.kajanovicova@vrable.sk

e.mail: elena.gaucikova@vrable.sk