Kamerový systém v obci Vinodol

Obec Vinodol podala v roku 2014 projekt „Eliminácia kriminality a vandalizmu pomocou kamerového systému v obci Vinodol“. Ako úspešnému žiadateľovi mu Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila finančný príspevok vo výške 4700,00 eur.  Na tomto projekte sa finančne podieľala aj Obec Vinodol sumou   1342,30 eur. V rámci tohto projektu bolo vybudovaných 6 kamier.

na križovatke ulíc Kostolná a Hlavná 2 kamery

na križovatke ulíc Hlavná a Obecná 2 kamery

križovatka ulíc Hlavná a Telepy 1 kamera

budova Obecného úradu 1 kamera

 

V roku 2015 Obec Vinodol opäť podala projekt „ Rozšírenie kamerového systému v obci Vinodol“.  Ako úspešnému žiadateľovi mu bola Radou vlády SR pre prevenciu kriminality schválená dotácia v sume 5000,00 eur.  Obec Vinodol participovala na tomto projekte sumou 1736,20 eur. V tejto etape rozširovania kamerového systému sa dobudovalo 8 kusov kamier.

na vstupoch do obce 2 kamery

križovatka ulíc Hlavná a Telepy  1 kamera

štvrť  Sihoť  3 kamery

areál Materskej školy 2 kamery

 

V roku 2016 podala Obec Vinodol projekt „ Rozšírenie kamerového systému v obci Vinodol – II. etapa“. V roku 2017 Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vyhodnotila tento projekt ako úspešný a schválila Obci Vinodol dotáciu vo výške 10 000 eur. Obec Vinodol sa spolupodieľa na tomto projekte sumou 2831,60 eur. Kamery navrhnuté v tomto projekte boli napojené prostredníctvom optického kábla. V tretej etape budovania kamerového systému sa v obci Vinodol vybudovali tieto kamery :

zberný dvor 1 kamera

polyfunkčná budova 1 kamera

športový areál 2 kamery

štvrť Sihoť – rázcestie 1 kamera

ulica Kostolná smerom na most 1 kamera

 

Hlavným cieľom vybudovania kamerového systému bolo eliminovať a zabraňovať páchaniu trestnej činnosti vo vybraných lokalitách obce a to predovšetkým, kde je väčšia koncentrácia a pohyb občanov. Vybudovaním kamerového systému sa posilňuje dozor nad verejným poriadkom. Týmto spôsobom je zabezpečená ochrana zdravia a majetku obyvateľov a tiež majetku fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce.

Na konci roka 2017 má obec Vinodol v kamerovom systéme 21 kamier. Z toho posledných 6 kamier je zapojených cez optický kábel.

Od roku 2015 Obec Vinodol dostala od Okresného riaditeľstva policajného zboru v Nitre 12 žiadostí o poskytnutie kamerového záznamu. Obec tieto záznamy podľa zákona aj poskytla. V mnohých prípadoch sa aj vďaka kamerovému záznamu podarilo identifikovať páchateľov priestupkov, prípadne trestných činov.

Aj v súčasnosti má Obec Vinodol podanú žiadosť na poskytnutie dotácie z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. V tejto žiadosti žiadame dotáciu v sume 13 476,00 eur na doplnenie ďalších 7 kamier zapojených pomocou optického kábla.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.