Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k hodnoteniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu:

 Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk

telefón: 037/6549286

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k uvedenému strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Dátum zverejnenia : 07.11.2019