GalériaOdovzdanie listiny o udelení čestného občianstva