Domáce zabíjačky – Informácia a manuál pre chovateľov

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zabíjačka)

Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, respektíve v jeho dome). Produkty z domácej zabíjačky sú určené pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka (ďalej len „chovateľ“ podľa §23 ods. 1 zákona č. 39 /2007 Z. z.) v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb, nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre konečného spotrebiteľa. Podľa § 115 občianskeho zákona „domácnosť“ tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podľa §§ 116 – 117 občianskeho zákona blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

§ 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov
Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu
(1) Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu, ak

  1. je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
  2. sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
  3. sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,
  4. sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,
  5. sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

(2) Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.

Letak-zakáľačky