Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Obec Vinodol zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 29.02.2020

od 7:00 do 22:00 hod.

Žiadosť možno doručiť:

OSOBNE : najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr v piatok 28.02.2020) v úradných hodinách Obecného úradu vo Vinodole. Obec Vinodol vydá hlasovací lístok bezodkladne.

V LISTNNEJ PODOBE:. tak, aby žiadosť bola doručená obci Vinodol (Obecný úrad, Obecná ulica 473/29, 95106 Vinodol ) najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr v pondelok 10.02.2020)

ELEKTRONICKY – mailom

A, vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken)

B, v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr v pondelok 10.02.2020)

Elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je : obecvinodol@stonline.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obce doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Obec Vinodol zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu (ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu) najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz doručí doporučenou zásielkou Do vlastných rúk.

PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY: možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr v piatok 28.02.2020)

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoby, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.