Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v sobotu 21.09. 2019 v čase od 07 00 hod do 08 30 hod sa pred Polyfunkčnou budovou (pri terajšej pošte) bude zberať nebezpečný odpad a elektroodpad.

Nebezpečný odpad a elektroodpad predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach.

Patrí sem:

  • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
  • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
  • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
  • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
  • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
  • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
  • Batérie a akumulátory,
  • Žiarivky a halogénové svietidlá.

Nepatrí sem:

  • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
  • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
  • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
  • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
  • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
  • Pneumatiky.