Výzva na voľby členov Rady školy

Obec Vinodol, zriaďovateľ základnej školy a školských zariadení v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov Rady školy

v Základnej škole, Školská 1, 951 06 Vinodol

V súlade s ustanovením § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 11 v zložení:

  • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
  • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
  • štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. štyri roky. Voľby do rád škôl je potrebné uskutočniť najneskôr do konca volebného obdobia súčasnej rady školy.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľka školy a riaditeľka školy určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov, zabezpečí zapísanie zápisnice za každú volenú skupinu osobitne.

Po zrealizovaní volieb za každú volenú skupinu a po delegovaní zástupcov zriaďovateľa riaditeľka školy  zvolá ustanovujúce zasadnutie rady školy, zabezpečí vypracovanie zápisnice, ktorú podpisuje novozvolený predseda rady školy a spolu s povinnými prílohami a dokumentmi ju odovzdá zriaďovateľovi najneskôr do troch dní od zasadnutia.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy rozhodne zriaďovateľ školy