Výzva 1/LEADER NSK/2023 na predkladanie projektových návrhov

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 24.01.2023 Výzvu 1/LEADER NSK/2023 na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a pre Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK.

Úplné znenie Výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke Regionálneho združenia www.dolnanitra.sk