Výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľky v Materskej škole.

Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

_________________________________________________________________________________

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov MŠ: Materská škola, Farská 218/1, 951 06 Vinodol

Adresa zriaďovateľa: Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 951 06

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

Podkategória: učiteľ  materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky:                                                                                                                               V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní:

  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania:  1.9.2021.

Všetky potrebné doklady zašlite na  e –mail podatelna@obec-vinodol.sk , alebo na adresu:

Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol, 951 06,

Žiadosti je potrebné odoslať do 30.6.2021. Budete kontaktovaní.

Kontakt: 037/6598133 ;

e -mail: podatelna@obec-vinodol.sk