Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: upratovačka

Obec Vinodol, Obecný úrad, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

Obec Vinodol vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta: upratovačka

Zariadenie pre seniorov Vinodol

Pracovná náplň:

 • upratovacie práce v rámci zariadenia, dovoz stravy
 • pracovná doba cez týždeň aj cez víkend

Požiadavky:

 • prax v zariadení sociálnych služieb výhodou
 • zdravotná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej priložte:

 • štruktúrovaný životopis
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte

na e – mailovú adresu plskova@obec-vinodol.sk do 30.11.2023

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: 01.01.2024

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov Vinodol, Kostolná 621/6, Vinodol

Pracovný pomer: trvalý na dobu neurčitú

Platové podmienky: budú predstavené na pohovore (príplatky a odmeny v zmysle zákona 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.