Verejná vyhláška o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu

Meno a priezvisko:    MILAN STOJKA

Dátum narodenia       14.04.1989

V zmysle §7 ods. (1) pís. f) zákona NR SR č- 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov  SR v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti voči horeuvedenému občanovi, ktorý nemá k nehnuteľnosti žiadne užívacie právo, sa ruší trvalý pobyt na adrese

Hlavná ulica 352/110, 951 06  Vinodol

Jeho nový trvalý pobyt je evidovaný v obci  VINODOL

Z dôvodu, že pobyt občana nie je nášmu úradu známy, doručuje sa oznámenie verejnou vyhláškou v zmysle horeuvedeného zákona.

Táto vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Obecného úradu Vinodol

Od   08.11.2019  do 25.11.2019