V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu

Meno a priezvisko:  CHANEL STOJKOVÁ

Dátum narodenia      04.09.1999

V zmysle §7 ods. (1) pís. f) zákona NRSR č- 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov  SR v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti voči horeuvedenému občanovi, ktorý nemá k nehnuteľnosti žiadne užívacie právo, sa ruší trvalý pobyt na adrese

Kostolná ulica 111/13, 951 06  Vinodol

Jeho/jej nový trvalý pobyt je evidovaný v obci  VINODOL

Z dôvodu, že pobyt občana nie je nášmu úradu známy, doručuje sa oznámenie verejnou vyhláškou v zmysle horeuvedeného zákona.

 

Peter Straňák,  starosta obce

Táto vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Obecného úradu Vinodol

Od 24.07.2020.  do: 07.08.2020