V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu

Vybavuje: Mgr. Svečulová Mária                                      Vo Vinodole, dňa  21.09.2022

Č.j. VIN-2952/242/2022-2960/2022

V e r e j n á    v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu 

Meno a priezvisko:  LÍVIA BIHARIOVÁ

Dátum narodenia      19.04.1988

V zmysle §7 ods. (1) pís. f) zákona NRSR č- 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov  SR v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti voči horeuvedenému občanovi, ktorý nemá k nehnuteľnosti žiadne užívacie právo, sa ruší trvalý pobyt na adrese

Na sihoti 171/7, 951 06  Vinodol

Jeho/jej nový trvalý pobyt je evidovaný v obci  VINODOL

Z dôvodu, že pobyt občana nie je nášmu úradu známy, doručuje sa oznámenie verejnou vyhláškou v zmysle horeuvedeného zákona.

Peter Straňák                                                                                                                           starosta obce

Táto vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Obecného úradu Vinodol

Od   21.09.2022.  do: 05.10.2022