Územný plán obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č. 1/2018 – oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Nové Zámky. odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal Obec Vinodol o zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č. 1/2018“.

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu : Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente