„Územný plán obce Michal nad Žitavou“ – oznámenie o strategickom dokumente

Obec Vinodol, ako dotknutá obec podľa ust. zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám oznamuje, že strategický dokument „Územný plán obce Michal nad Žitavou“, bude posudzovaný podľa tohto zákona.
Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie
zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-uzemny-plan-obce-michal-nad-zitavou-