“ Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva“ – zaslanie oznámenia o zmene

Obec Vinodol ako dotknutá obec podľa § 29 ods.8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o posudzovaní“ ) oznamuje verejnosti, že navrhovateľ AGROVINOL spol. s.r.o., Pesecká 6/26, 951 06 Vinodol. IČO : 34 102 043 doručil dňa 02.05.2022 Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 a podľa 29 ods.1 písm. b) zákona o posudzovaní oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : „ Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva „ vypracovaný podľa Prílohy č.8a k zákonu o posudzovaní.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/stavebne-upravy-vyrobnej-haly-vinarstva

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods.8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

Vyvesené : 11.05.2022