Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – „Územný plán obce Michal nad Žitavou“ – zaslanie

V súlade s ust. §11 ods. 1 zákona zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Obec Vinodol ako dotknutá obec,  informujte verejnosť , že Okresný úrad Nové Zámky prijal dňa 15.06. 2022 list Obce
Michal nad Žitavou, ktorým ako obstarávateľ podľa ust. §9 zákona predložil dokument „Správa o hodnotení  územnoplánovacej dokumentácie“ (ďalej len „správa“) a návrh strategického dokumentu „Územný plán obce Michal
nad Žitavou“ (ďalej len „návrh“).
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 10 ods. 3 zákona Vám ako dotknutej obci oznamuje, že stanoviská verejnosti k vyššie uvedeným dokumentom je možné predkladať na adresu:
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie
Podzámska 25
940 02 Nové Zámky
Podľa ust. § 12 ods. 2 zákona verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na uvedenú adresu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe podľa ust. § 11 ods. 1 zákona.

správa o hodnotení