Správa o hodnotení strategického dokumentu „Regionálny plán udržateľnej mobility NSK“ – oznámenie o konaní verejného prerokovania

Oznámenie o verejnom prerokovaní