Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 a správa o hodnotení strategického dokumentu – oznámenie o verejnom prerokovaní

Oznámenie o prerokovaní PHSR