Pozvánka

P O Z V Á N K A

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 10. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 17.09.2020 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 10.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 9.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Čerpanie rozpočtu obce Vinodol k 30.06.2020
 7. Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 (starosta)
 8. Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 (starosta)
 9. Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 (starosta)
 10. Schválenie návrhu VZN č.6/2020 o zrušení VZN č.3/2016
 11. Schválenie návrhu VZN č.7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinodol
 12. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
 13. Žiadosť Ti-mix , s.r.o. o predĺženie otváracích hodín
 14. Žiadosť p. Gulášovej o odkúpenie pozemku
 15. Schválenie zápisu do Kroniky obce za rok 2018
 16. Správa o vykonanej kontrole HK
 17. Žiadosť p. Lakatošovej o odkúpenie pozemku
 18. Žiadosť p. Čentéšovej a p. Rajčan o odkúpenie pozemku
 19. Rôzne – diskusia
 20. Záver

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vinodol uskutoční za dodržania nariadených hygienických opatrení.