Pozvánka

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 14. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.09.2021 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 14.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 13.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Čerpanie rozpočtu obce k 31.06.2021 a schválenie predbežnej monitorovacej správy k 31.06.2021
 7. Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 (starosta)
 8. Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 (starosta)
 9. Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 (starosta)
 10. Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 ( OcZ)
 11. Schválenie kúpnej zmluvy
 12. Žiadosť o odpredaj časti pozemku
 13. Schválenie uznesenia pre žiadosť o dotáciu na MOPS III
 14. Schválenie komunitného plánu na roky 2021-2030
 15. Schválenie návrhu na vyradenie kníh z knižničného fondu v obecnej knižnici
 16. Schválenie kúpnej zmluvy
 17. Rôzne – diskusia
 18. Záver

 

Podľa opatrení  Úradu verejného zdravotníctva SR sa zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vinodol  uskutoční za dodržania nariadených hygienických opatrení.

 

Vo Vinodole dňa 07.09.2021                                                            Peter Straňák

Starosta obce