Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vinodole

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13.02.2020 o 18  : 00 hod. v zasadačke OcÚ vo Vinodole.

Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 6.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 5.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019
 7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Vinodol 2020-2025
 8. Zmena harmonogramu zasadnutí OcZ na rok 2020
 9. Rozpočtové opatrenie č.16/2019 (presuny starostu a viazané finančné prostriedky – UPSVaR, škola..)
 10. Rozpočtové opatrenie č.1/2020 (OcZ)
 11. Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019
 13. Schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj obecného pozemku podľa osobitého zreteľa
 14. Schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy na budovu COOP Jednota v Hornom Vinodole
 15. Schválenie žiadosti o NFP na rekonštrukciu a rozšírenie MŠ
 16. Informácia o výpočte poplatku za odpad
 17. Rôzne – diskusia
 18. Záver