Pozvánka na zasadnutie Obecné zastupiteľstva vo Vinodole

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, vážení občania podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vinodol, ktoré sa uskutoční dňa 09. marca 2023, t. j. vo štvrtok, o 18.00 h v zasadačke OcÚ vo Vinodole

 

Program 3.schôdze OcZ Vinodol :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 3.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 2.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Prerokovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Strategicko- plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 a schválenie akčného plánu obce Vinodol
 7. Schválenie kúpnej zmluvy
 8. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2022
 9. Rozpočtové opatrenie č. 18/2022
 10. Rozpočtové opatrenie č. 01/2023
 11. Rozpočtové opatrenie č. 02/2023
 12. Rozpočtové opatrenie č. 03/2023
 13. Správa o výsledku kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce
 14. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022
 15. Rôzne – diskusia
 16. Záver

Peter Straňák , starosta obce