Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Peter Straňák Vás pozýva na Ustanovujúce zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa v pondelok 28.11.2022 o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu vo Vinodole.

Program :

1.Úvodné náležitosti

a.) Otvorenie (štátna hymna Slovenskej republiky)

b.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c.) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva – predkladá predseda miestnej volebnej komisie p. Danka Špániková

d.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

e.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

f.) Príhovor novozvoleného starostu obce

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie

4. Správa mandátovej komisie o zložení sľubu starostu a poslancov a podanie správy o zistených výsledkoch

5. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu

6. Informácia starostu o poverení sobášiacich

7. Informácia starostu o poverení poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Obecného zastupiteľstva

8. Voľba komisie vo verejnom záujme a voľba volebnej komisie

9. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole ako poradného orgánu obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

10. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov rady Základnej školy Vinodol

11. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2022, 2023

12. Diskusia

13. Záver