Pozvánka na OcZ

Pozvánka

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 3. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 06.06.2019 o 18:00 hod v budove Obecného úradu vo Vinodole.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 3.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 2.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Schválenie dodatku č.1 k VZN 11/2015
 7. Schválenie dodatku č.1 k VZN 3/2017
 8. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2019
 9. Schválenie člena mandátovej komisie zároveň komisie na ochranu verejného záujmu
 10. Schválenie nájomnej zmluvy MARKOLLAR, s.r.o., Jelenec
 11. Schválenie člena Rady školy pri ZŠ Vinodol
 12. Informácia o vykonaní inventarizácie majetku k 31.12.2018 a vyradenie OTE a majetku
 13. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu
 14. Stanovisko HK k záverečnému účtu
 15. Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky za r. 2018
 16. Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za rok 2018
 17. Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov (Slov.Pošta)
 18. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy (Pod ihriskom)
 19. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku (p.Stojka I.)
 20. Žiadosť o zámenu pozemku (p.Uhríková M.)
 21. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 (starosta)
 22. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 (starosta)
 23. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 ( OcZ)
 24. Rôzne – diskusia
 25. Záver

Vo Vinodole 03.06.2019                                                      Peter Straňák                                                                                                                              starosta obce