Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 19. zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 16.08.2022 o 18 00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 19.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 18.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Schválenie Zriaďovacej listiny Zariadenia pre seniorov
 7. Schválenie návrhu VZN č. 3/2022 o poskytovaní sociálnych služieb Obcou Vinodol a o platení úhrad za poskytnuté sociálne služby
 8. Rozpočtové opatrenie č. 08/2022 (starosta)
 9. Rozpočtové opatrenie č. 09/2022 (starosta)
 10. Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 (OcZ)
 11. Rôzne – diskusia
 12. Záver

 

 

Vo Vinodole dňa  11.08.2022                                         Peter Straňák,   starosta obce