Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vinodole

P O Z V Á N K A

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 16. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 15.12.2021 o 17 00 hod. v  budove kultúrneho domu vo Vinodole.

 

Program :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu 16.zasadnutia OcZ vo Vinodole
  4. Schválenie uznesenia  o schválení založenia združenia, zmluvy a stanov pre čistiareň odpadových vôd
  5. Rôzne
  6. Záver

 

Podľa opatrení  Úradu verejného zdravotníctva SR sa zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vinodol  uskutoční za dodržania nariadených hygienických opatrení.

 

Vo Vinodole dňa 13.12.2021

Peter  Straňák,  Starosta obce