Pozvánka

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 13. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 10.06.2021 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 13.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 12.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Informácia o vykonaní inventarizácie majetku k 31.12.2020
 7. Čerpanie rozpočtu obce k 31.03.2021
 8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 (starosta)
 9. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 (starosta)
 10. Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 (starosta)
 11. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 ( OcZ)
 12. Návrh na vyradenie majetku
 13. Schválenie zmluvy o spolupráci
 14. Schválenie prípravných prác ohľadom Zmien a doplnkov ÚPNo
 15. Schválenie prevádzkového poriadku zberného dvora
 16. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020
 17. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu
 18. Stanovisko HK k záverečnému účtu
 19. Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za rok 2020
 20. Schválenie zmluvy o užívaní pozemku obce pre OZ ZOULUS
 21. Správa o výsledku kontroly HK
 22. Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2021
 23. Schválenie uznesenia o spôsobe prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku (IBV Novohorská)
 24. Schválenie uznesenia o podmienkach vybraného spôsobu predaja nehnuteľného majetku (IBV Novohorská)
 25. Schválenie členov komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 10.06.2021 na odpredaj majetku obce (IBV Novohorská)
 26. Žiadosť Stavebný servis plus s.r.o. o prikúpenie časti pozemku
 27. Schválenie zámeru na prevod vlastníctva k verejnému vodovodu na Novohorskej ul. na základe dôvodu hodného osob. zreteľa pre ZsVs, a.s.
 28. Rôzne – diskusia
 29. Záver

 

Podľa opatrení  Úradu verejného zdravotníctva SR sa zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vinodol  uskutoční za dodržania nariadených hygienických opatrení.

 

 

 

Vo Vinodole dňa 07.06.2021                                                            Peter Straňák

Starosta obce