Poradovník žiadateľov o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 1 a § 80 ods. h) bod 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

poradovník žiadateľov