Oznámenie – verejná vyhláška

Obec Vinodol,  Obecná ulica 473/29, 951 06  Vinodol

 

Verejná vyhláška

0 z n á m e n i e

 

Obec Vinodol  týmto oznamuje, že

TIBOR ŠÁRKŐZY , nar. 1994

trvale bytom Vinodol, Na sihoti 171/7

má  uloženú listovú zásielku od
Súdny exekútor Mgr. Mária Ághová –súdna exekútorka, Exekútorský úrad so sídlom Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice na prízemí v budove OcÚ

v úradných hodinách:  pondelok  8,00 – 12,00  12,30 – 15,30

                                     utorok      8,00 – 12,00

                                     streda       8,00 – 12,00  12,30 – 17,00

                                      štvrtok    8,00 – 12,00  12,30 – 15,30

                                      piatok      8,00 – 12,00

Vyvesené: 15.07.2020

 

Peter Straňák

starosta obce