Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška

OBEC  V I N O D O L Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

Číslo: 056 SSÚ – 01 SP/VIN 122/2023                                        Vinodol, dňa 09.05.2023

 

O Z N Á M E N I E

–  v e r e j n á   v y h l á š k a  –

V e c  : oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie  od  ústneho pojednávania  a miestneho  zisťovania

Na Obec Vinodol, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), doručil stavebník: Miloš Kozár, bytom Na výhone 580/25, 951 06 Vinodol dňa 03.04.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Garáž“, na pozemku parc. č. 276/87 (parcela registra „C“),  k. ú. Horný Vinodol.

 V rozsahu:

SO 01- Garáž

 • parcelné číslo registra „C“: 276/87;
 • katastrálne územie: Horný Vinodol;
 • navrhovaný objekt bude samostatne stojaca budova, jednopodlažná s čiastočným podpivničením a bez zabudovania podkrovných priestorov;
 • pôdorys garáže je nepravidelného tvaru, písmena L s max. rozmermi 7,51 m x 12,38 m (pivnica bude mať rozmery: 4,13m x 2,35m), bude mať šikmú valbovú strechu so sklonom strešných rovín 23° a pultovú strechu so sklonom 11°;
 • navrhovaný objekt bude mať tri miestnosti: garáž, sklad a terasu, garáž bude postavená z pórobetónového muriva a miestnosť skladu z drevenej skeletovej konštrukcii opláštenej zrubovým profilom;
 • objekt bude napojený na elektrickú sieť NN z existujúceho rozvádzača v rodinnom dome káblom CYKY-J 5×4 mm2;
 • celková zastavaná plocha: 71,00 m2;
 • výškové osadenie stavby:
 • podlaha v garáži je ± 0,000, podlaha v sklade je od ± 0,000 = -1,000 m
 • výška strechy od ± 0,000 = + 4,400 m;
 • podlaha v pivnici je -2,100m;
 • osadenie od susedných parciel:
 • od parcely č. 276/86 – min. 0,55 m;
 • od parcely č. 276/88 – 11,920 m;
 • od parc. č. reg. „E“ 276/53, 276/57, 276/2 – 9,40 m;
 • od parcely č. 276/103 – miestna komunikácia – 28,2m;

 na pozemku par. č.:      276/87 (register „C“) –  vlastnícke právo na základe LV č. 1448;

katastrálne územie :      Horný Vinodol;

účel stavby :                  pozemná stavba – nebytová budova – garáž a sklad;

doba trvania :                stavba trvalá;

stavebník :                     Miloš Kozár, bytom Na výhone 580/25, 951 06 Vinodol

                                     

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.

Obec Vinodol, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 stavebného zákona na základe § 39a ods. 4 stavebného zákona

o z n a m u j e

začatie stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní účastníkom konania pre stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, alebo keď ich pobyt nie je známi verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom obvyklou formou.

Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska upúšťa podľa § 36 ods. 2 v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote ( § 36 ods. 3 a § 61 ods. 6 stavebného zákona) oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie návrhu dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov (predloženej PD stavby, dokladov, stanovísk a posúdení) je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, Nová 700/2 v pondelok a utorok  od 8.00 hod. do 16.00 hod, v stredu od 8.00 hod. do 17.00 hod,  v piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Vinodol a  na elektronickej úradnej tabuli  Obce Vinodol, pričom za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň jej vyvesenia, resp. zverejnenia.

                                                                                                    Peter Straňák

starosta  obce

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania :

 

 1. Obec Vinodol – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

vyvesené dňa 15.05.2023                                                                            zvesené dňa

 

 1. Elektronická úradná tabuľa Obce Vinodol

Doručí sa dotknutým orgánom :

 1. OÚ Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Na vedomie:

 1. Miloš Kozár, Na výhone 580/25, 951 06 Vinodol