Oznámenie o uložení zásielky – Verejná vyhláška Číslo zásielky EX 683/2020 Upovedomenie o začatí exekúcie

Obec Vinodol oznamuje občanovi Miriam Řeháková, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol jej bola dňa 02.11.2020 doručená listová zásielka od Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Paula Miššíková, Pod Katrušou 13, 949 05 Nitra 5. Písomnosť si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade vo Vinodole na prízemí, v kancelárii 1. kontaktu nasledovne:

Pondelok od  08:00 – 12:00 hod. a od 12.30 – 15:30 hod.

Streda      od 08:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 17:00 hod.

Piatok      od 08:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 14:00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní.

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obec Vinodol od 05.11.2020 do 19.11.2020