Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška Číslo zásielky EX 2425EX 28/22

Obec Vinodol oznamuje občanovi Andrea Maceková, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 18.11.2022 doručená písomnosť od Súdny exekútor  JUDr. Július Rosina so sídlom Stummerova 1553,  955 01  Topoľčany. Písomnosť si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade o Vinodole na prízemí, v kancelárii 1. kontaktu,

pondelok od 8:00 – 12:00 hod.

stredu      od 08:00 – 17:00 hod.

štvrtok      od 08:00 -12:00 hod

piatok       od 8:00 – 12:00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

Peter Straňák  v.r.                                                                                                     starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obec Vinodol  od 18.11.2022 – 02.12.2022