Oznámenie o uložení zásielky – Verejná vyhláška Číslo zásielky 401EX40/17, 13Ek/114/2017 – súčinnosť pri vykonaní exekúcie

Obec Vinodol oznamuje občanovi František Lakatoš, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 18.11.2020 doručená listová zásielka od Exekútorský úrad Levice, JUDr. Mária Ághová, Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice. Písomnosť si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade vo Vinodole na prízemí, v kancelárii 1. kontaktu nasledovne:

 

Pondelok od  08:00 – 12:00 hod. a od 12.30 – 15:30 hod.

Streda      od 08:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 17:00 hod.

Piatok      od 08:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 14:00 hod.

 

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní.

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obec Vinodol od 18.11.2020 do 03.12.2020.