Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 2 – ÚPN obce Komjatice

Obec Vinodol zverejňuje dokument Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 –ÚPN obce Komjatice” na  základe žiadosti OÚ Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Dokument je prístupný k nahliadnutiu  na obecnom úrade v Kancelárii prvého kontaktu počas stránkových hodín:

Pondelok :  8:00 –  12:00, 12:30 –  15:30

Utorok:       8:00  – 12:00

Streda:        8:00  – 12:00, 12:30 –  17:00

Štvrtok:       8:00 –  12:00, 12:30 –  15:30

Piatok:         8:00 –  12:00

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-upn-obce-komjatice

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 od zverejnenia.

Dátum vyvesenia:  12.09.2019