Oznámenie o doručení zámeru – informovanie verejnosti.

Obec Vinodol v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 16.05.2024 bol obci Vinodol, ako dotknutej obci, doručený zámer navrhovanej činnosti : “ Rozšírenie výrobného areálu Borbély s.r.o.“.

Verejnosť môže do zámeru o navrhovanej činnosti nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Zámer o navrhovanej činnosti bude verejnosti sprístupnený do 10.06.2024. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  zámeru doručiť do 10.06.2024 na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Uvedený Zámer o navrhovanej činnosti je zverejnený aj v informačnom systéme EIA/SEA na stránke : https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rozsirenie-vyrobneho-arealu-borbely-s-r-o-