Oznam o prerokovaní strategického dokumentu PHSR obce Vinodol na roky 2015-2021

Obec Vinodol ako obstarávateľ  Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vinodol na roky 2015-2021 ( ďalej „PHSR“) oznamuje verejnosti v obci Vinodol, v  že, prerokovanie návrhu PHSR sa uskutoční dňa 10.12.2015 o 18 00 tej hodine v budove Obecného úradu vo Vinodole. Návrh PHSR je k nahliadnutiu v pracovných dňoch v čase od 08 00 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade vo Vinodole a na webovej stránke.

phsr_vinodol