Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy vo Vinodole

OBEC VINODOL , ako zriaďovateľ

vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

V Ý B E R O V É      K O N A N I E  

   na obsadenie funkcie

 

RIADITEĽA/KY  MATERSKEJ ŠKOLY VO VINODOLE

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná  a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • absolvovanie 1. atestácie (§ 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z.)
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.)

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • bezúhonnosť (§ 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 317/2009 Z. z.)
 • zdravotná spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. c)  zákona č. 317/2009 Z. z.)
 • ovládanie štátneho jazyka (§ 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 317/2009 Z. z.)
 • znalosť práce s PC (ovládanie kancelárskeho balíka, práca s e-mailom, internetom a i.)
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov

 Požadované doklady

 • písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia)
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti (§ 10 ods. zákona č. 317/2009 Z. z.)
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti  všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

Termín a miesto podania žiadosti

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu :

Obec Vinodol, Obecný úrad, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol.

 • Obálku označte heslom: Výberové konanie – Materská škola Vinodol – Neotvárať!
 • Termín podávania prihlášok do 19.mája 2017 do 12.00 hod.

Termín a miesto  výberového konania

 • budú oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho konaním.