Výberové konanie na členov miestnej občianskej poriadkovej služby

Obec Vinodol vyhlasuje výberové konanie na 4 členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu ( Obec Vinodol, Obecný úrad, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol ) do 13. 10. 2017 do 12 00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20. októbra 2017 o 12 30 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu vo Vinodole. Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Bližšie informácie na kvalifikačné predpoklady na člena miestnej občianskej poriadkovej služby a zoznam požadovaných dokladov sú uvedené v priloženom výberovom konaní.

čestné prehlásenie