Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu fyzickej osoby „Prístavba rodinného domu“, na parcele č. 109 a 110 , v kat. území Horný Vinodol priloženú nižšie.