Verejná vyhláška – rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Nitra v zmysle § 35 ods. 4 písm. b), § 36 ods. 3 pamiatkového zákona v nadväznosti na žiadosť stavebníka , Obce Vinodol, z vlastného podnetu rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby : Kanalizácia Vinodol“.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

verejná vyhláška