Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2017 o 18 00 hod. v budove Obecného úradu vo Vinodole.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 19.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 18.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Správa finančnej komisie k programovému rozpočtu na roky 2018-2020
 7. Správa hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na rok 2018-2020
 8. Schválenie programového rozpočtu 2018 a informácia o programovom rozpočte na roky 2019,2020
 9. Schválenie dodatku č.1 zmluvy o spolupráci s fi. Slovenské štrkopiesky s.r.o
 10. Schválenie dodatku č.4 k VZN č.1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Vinodol
 11. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.1/2011 o dotáciách
 12. Schválenie VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 13. Schválenie monitorovacej správy k 30.06.2017
 14. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.09.2017
 15. Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky – UPSVaR, škola..)
 16. Rozpočtové opatrenie č. 12/2017 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky – UPSVaR, škola..)
 17. Správa o výsledku kontrol HK
 18. Plán kontrolnej činnosti HK na prvý polrok 2018
 19. Schválenie zvýšenia členského poplatku v obecnej knižnici
 20. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016
 21. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
 22. Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ pre rok 2018
 23. Príkaz starostu obce č.1/2017 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov obce Vinodol
 24. Súhrnná informácia o vykonaných prácach a aktivitách starostu obce a obecného úradu za rok 2017
 25. Rôzne – diskusia
 26. Záver