Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 05.10.2017 o 18 00 hod. v budove Obecného úradu vo Vinodole.

Program :

1./ Otvorenie

2./ Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3./ Schválenie programu 18.zasadnutia OcZ vo Vinodole

4./ Kontrola plnenia uznesení zo 17.zasadnutia OcZ vo Vinodole

5./ Interpelácie poslancov

6./  Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 (starosta obce)

7./ Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 (OcZ)

8./ Informácia o zámere vybudovať obytnú zónu – výstavba rodinných domov – Vinodol východ

9./ Schválenie návrhu kúpnej zmluvy na pozemky pod IBV Novohradská ulica.

10./ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na deti navštevujúce centrá voľného času

11./ Schválenie dohody o vzájomnej spolupráci a pomoci v oblasti ochrany života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a pri vykonávaní záchranných   prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach medzi obcami Vinodol a Černík

12./ Rôzne – diskusia

13./ Záver