Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.06.2017 o 15 00 hod v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.

  Program 16.schôdze OcZ vo Vinodole

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 16.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola plnenia uznesení z 15.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 (starosta obce, úprava rozpočtu príjmov a         výdavkov)
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 (OcZ)
 8. Schválenie návrhu nájomnej zmluvy na prenájom majetku obce Vinodol pre spoločnosť Vinodol, s.r.o. na  základe osobitého zreteľa
 9. Schválenie návrhu nájomnej zmluvy  na prenájom majetku obce pre Spojenú školu internátnu, Červeňova ul. 42, Nitra, pre zriadenie elokovaného pracoviska, na základe osobitého zreteľa
 10. Schválenie návrhu nájomnej zmluvy na prenájom majetku obce pre občianske združenie Senior klub, na základe osobitého zreteľa
 11. Schválenie návrhu nájomnej zmluvy na prenájom majetku obce pre občianske združenie Sílešanek, na základe osobitého zreteľa
 12. Schválenie návrhu nájomnej zmluvy na prenájom majetku obce na základe obchodno-verejnej súťaže
 13. Prejednanie zmeny návrhu štúdie IBV Novohradská ul.
 14. Vyhlásenie zámeru na odpredaj majetku obce na základe osobitého zreteľa (pozemok –   p.Kalužák)
 15. Schválenie uznesenia o predložení žiadosti o NFP pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ
 16. Rôzne – diskusia
 17. Záver