Úradná tabuľaOznámenie o zámere obce

Oznámenie o zámere Obce Vinodol kúpiť nehnuteľný majetok

Návrh kúpnej zmluvy

Oznámenie o zámere Obce Vinodol prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

1,

2,

3,

Oznámenie o zámere Obce Vinodol prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

1,