Oznámenie o verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti “ Ťažba štrkopieskov Vinodol“.

Obec Vinodol oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení prebehne verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov Vinodol“, ktoré sa bude konať dňa 21.12.2017 o  09 00 hodine, na 1. poschodí v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.

Vyvesené dňa : 13.12.2017