Informácie pre verejnosť podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

V priloženom dokumente nájdete  informácie vyplývajúce z plnenia povinností podľa §14 ods. 1 písme. p) a § 15a ods. 1 písm. a) zákona NR SR  č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov