OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužobný poriadok 24. týždňa v Cezročnom období

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt santo padre pio de pietrelcina

23. september, sobota, Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza

18. september, Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období07:30 hod.A.  I.  O. /na úmysel ordinára/
19. september, Utorok 24. týždňa v Cezročnom období
20. september, streda, Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov19:00 hod.† Ondrej Škadra, manželka Juliana, zať Marian, rodičia a starí rodičia z oboch strán
21. september, štvrtok, Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu
22. september, Piatok 24. týždňa v Cezročnom období17:30 hod.† Štefan Stojka 1. výročie                                                                                                                                                                                                                                                                                 
23. september, sobota, Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza07:30 hod. Július Dojčan 1. výročie

24. september, 25. nedeľa v Cezročnom období

08:00 hod.

10:30 hod.

† Peter Marcinkech a starí rodičia z oboch strán

za farníkov

Oznamy
  • Na budúcu nedeľu t. j. 24. septembra bude zbierka na opravu strechy kostola. Všetkým darcom vyslovujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať!
  • Márie našej farnosti obetovali na kostol 100 €. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  • Pokračuje generálna oprava strechy nášho kostola, preto je upravený čas sv. omší: v pondelok o 07:30 hod., v stredu o 19:00 hod., v piatok o 17:30 hod. V sobotu a v nedeľu budú bohoslužby ako je zaužívané.

  • Zbierka na seminár bola 205 €, poštovou poukážkou odoslaná na Biskupský úrad Nitra. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

  •  

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milí veriaci,

ak môžte a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na opravu strechy Farského kostola Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujem si vám oznámiť, že som ako štatutár farnosti zriadil pre absolútnu transparentnosť transakcií, nový farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujem a vyslovujem Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení havarijného stavu strešnej krytiny kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec

V Nitre, 19. septembra 2016

Galéria aktuálneho stavu strešnej krytiny kostola a neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňujú z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobujú lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekajú

img_0958

Škridla sa z časti drobí a z časti sa uvoľňuje celá po jednotlivých kusoch

Ekonomická rada farnosti je v zmysle § 1 Štatútu ekonomických rád farností Nitrianskej diecézy, poradný orgán farára ustanovený podľa kán. 537 CIC, ktorého úlohou je podľa noriem kanonického práva pomáhať farárovi v správe majetkov farnosti pri zachovaní predpisu kán. 532 a v hľadaní ekonomických prostriedkov potrebných farnosti na vykonávanie božského kultu, pastoračných činností a na službu lásky najmä voči chudobným. Podľa § 2 Ekonomickej rade farnosti predsedá farár, ktorý je štatutárnym zástupcom farnosti vo všetkých právnych záležitostiach podľa noriem práva a ktorý má za povinnosť dbať, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem kanonického práva, čiže v mene a v duchu Cirkvi. Pretože farská ekonomická rada je v službe farára ako jeho poradný orgán, žiadnym spôsobom nesmie podmieňovať jemu zverenú pastoračnú starostlivosť o farnosť. Konečné rozhodnutia v ekonomicko-právnych záležitostiach farnosti prináležia jedine farárovi pri zachovaní noriem práva. Ustanovenie farskej ekonomickej rady je v zmysle § 4 v každej farnosti povinné. Kde ekonomická rada ešte nie je, farár pristúpi k jej ustanoveniu do jedného roka odo dňa právnej účinnosti týchto štatútov. Farár ekonomickú radu ustanovuje na päťročné obdobie.

§ 5 vymedzuje, že členmi ekonomickej rady na základe úradu sú kapláni, a to v tých farnostiach, pre ktoré sú menovaním pridelení. Ostatných členov ekonomickej rady menuje farár spomedzi veriacich laikov, ktorí sa vyznačujú náležitými znalosťami a skúsenosťami v ekonomicko-právnej oblasti, morálnou bezúhonnosťou a schopnosťou posudzovať ekonomické záležitosti farnosti v duchu Cirkvi. Na základe týchto skutočností, boli do funkcií členov Farskej ekonomickej rady menovaní:

  • Ing. Magdaléna Škadrová
  • Ing. Tomáš Krajmer

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali farár vdp. dekan Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3

lumen

Tvorba monografie obce

Dovoľujeme si požiadať veriacich o aktívnu spoluprácu pri tvorbe monografie obce a propagačných materiálov obce Vinodol. V prípade, že disponujete dobovými materiálmi, ako napríklad fotografiami interiéru a exteriéru kostola, či inými materiálmi mapujúcimi duchovný ale i občiansky život, doručte ich v pracovných dňoch na Obecný úrad.

Za Vašu spoluprácu ďakujeme!