Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

Rozhodnutie starostu obce
harmonogram volieb
rozhodnutie starostu obce

 

Verejná vyhláška – rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Nitra v zmysle § 35 ods. 4 písm. b), § 36 ods. 3 pamiatkového zákona v nadväznosti na žiadosť stavebníka , Obce Vinodol, z vlastného podnetu rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany... Čítať celú novinku

Verejná vyhláška – stavebné povole...

Stavebné povolenie na stavbu fyzickej osoby „Prístavba rodinného domu“, na parcele č. 109 a 110 , v kat. území Horný Vinodol priloženú nižšie. [slider class="undefined" interval="verejná vyhláška" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide... Čítať celú novinku

Verejná vyhláška o oznámení miesta ulože...

Daňový úrad Nitra oznamuje miesto uloženia písomností č. 100260886/2018, adresát: Pavol Satin, Vinodol [slider class="undefined" interval="oznámenie miesta" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide title="o uložení písomnosti" image="htt... Čítať celú novinku

Oznámenie o uložení zásielky – verejná v...

Obec Vinodol oznamuje občanovi Miroslavovi Hanusovi,  trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 30.01.2018 doručené oznámenie o uložení listovej zásielky. Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade o Vinodole n... Čítať celú novinku

Oznámenie o verejnom prerokovaní navrhov...

Obec Vinodol oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení prebehne verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov Vinodol“, ktoré sa bude konať dňa 21.12.... Čítať celú novinku