Vitajte na stránke našej obce

 

Dolnonitrianska obec Vinodol, sa spomína už v starobylej Zoborskej listine z roku 1113. Plynutím doby bola obec majetkom slávneho benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, kláštora v Bzoviku, zemianskych rodín i jedného z najvýznamnejších šľachtických rodov v Uhorsku, Grasalkovičovcov. Histórie obce sa dotkla i expanzia Turkov na Dolnej Nitre, predovšetkým v 17. storočí. Obec už názvom pripomína svoju starobylú vinársku a vinohradnícku tradíciu, ktorú možno badať v miestnej architektúre, napríklad v podobe typických vinodolských „hajlochov“ – hospodárskych domov vo viniciach, situovaných v severovýchodnej časti obce, na svahoch Žitavskej pahorkatiny. Hrozno a víno, dopestované vo vinodolských viniciach má nielen lokálny či regionálny kredit, ale dokonca už medzinárodné renomé. Tento potenciál, obec prezentuje i počas konania „Nitrianskeho vínneho festivalu,“ do ktorého sa zapájajú vinohradnícke obce z Nitrianskeho regiónu. Svoju vinohradnícku tradíciu, obec nezaprie, dokonca ani v miestnom kostole Panny Márie Ružencovej, kde je na stenách kostola, umiestnený unikátny, drevený obklad, zobrazujúci motívy vínnej révy. Obec okrem miestnych vinárskych tradícií, lánov úrodných pôd, folklóru, či vlastnej identity, ponúka aj kvalitnú občiansku vybavenosť, či možnosti pre jej návštevníkov v rámci vidieckeho a „vinárskeho“ turizmu.

 

Vinodol is a village which is located in the Lower Nitra region. The first written mention of this village was found in the Zobor document written in 1113. Over the next years the municipality was the property of the famous benedictine monastery in Hronský Beňadik, later on it belonged to the monastery in Bzovik. Over the next years the village was owned by a few yeoman families. The village history was strongly marked by the Turkish expansion to this region especially in the 17th century. The name of the municipality has to do a lot with  longlasting vineyard tradition. The fragments of this tradition can be seen in the local architecture, too. For example, it is presented in typical vineyard cottages – called in the local dialect „Hajlochy“ which are situated mostly on the north-east side of Žitava hills. Grapes and wine from this area have not only local or regional credit but also international status. Vinodol shows this potential regularly during Nitra Wine Festival in which vineyard municipalities from Nitra region present their wine pride. Moreover, the motive of the vine can be seen on walls of the local St. Mary´s Catholic Church through the unique and valuable wood paneling. The village is not only presented as multifaceted area full of local wine traditions, tracts of fertile fields, folklore and its own identity but also as the village offering good civic amenities and the pressupositions for the country and wine turism.

 

Die Gemeinde Vinodol im Region Untere Nitra ( Dolná Nitra ) ist erwähnt schon in der altertümlichen Urkunde  Zoborská listina aus dem Jahre 1113. In ihrer Geshichte war die Gemeinde ein Eigentum des berühmten Benediktinerklosters in Hronský Beňadik, des Klosters in Bzovík und der adeligen Familien. In der Geschichte der Gemeinde ist erkennbar auch die türkische Expansion im Region Dolná Nitra, v.a. im 17. Jahrhundert. Die Gemeinde hat schon in der Benennung ( Vinodol bedeutet Weinbergtal ) ihre Winzer – und Weingärtnertradition, die auch in der Architektur zu sehen ist, z.B. bei den sogenannten “hajloch” – Wirtschaftsbuden in den Weingärten des nordöstlichen Teiles der Gemeinde auf den Talabhängen Žitavská pahorkatina – Žitava-Hügelland. Traube und Wein aus den Vinodolweingärten hat nicht nur einen lokalen und regionalen Kredit, sondern auch ein intenationales Renommee. Dieser Potential wird kundgemacht auch bei Nitra-Weinfestival der Weingärtengemeinden des Regions Nitra. Die Winzer- und Weinbergtradition ist gegenwärtig auch in der Pfarrkirche der Rosenkranzkönigin Jungfrau Mariä – auf den Wänden ist Holzbelag mit Weinrebenmotiven. In Vinodol sind guten Bedingungen und Möglichkeiten für Land-und Weinbergtourismus.

 

 

 

Na tejto jazykovej mutácii sa pracuje :-)

1/4
Oznamy
  • V prílohe oznamu "Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti," nájdete komplexné informácie o dotknutých častiach obce, uliciach a konkrétnych bytových jednotkách, ktorých sa oznam týka. Dotknuté časti obce budú bez dodávky elektrickej...
  • Obecný úrad vo Vinodole oznamuje občanom, že po konzultácii s Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, je možné do hnedých smetných nádob, určených na bioodpad, vkladať všetok zelený odpad zo záhrad - burinu, trávu i k...
  • Kancelária prvého kontaktu oznamuje občanom, že v záujme predídenia uloženia sankcií z nezaplatenia daní a poplatkov, odporúča uhradiť uvedené, v čo najkratšom časovom horizonte.
  • Dovoľujeme si požiadať občanov, aby v prípade, že vo svojich domácnostiach, disponujú archívnym materiálom k historickému i nedávnemu spoločenskému dianiu v obci, napríklad vo forme výtlačkov novín či iných písomných materiálov, mapujúcich život obce...

Najnovšie články

Dotazník k tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

V rámci tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, môžu obyvatelia obce vyjadriť svoje názory a návrhy prostredníctvom dotazníka, ktorý je k dispozícii v prílohe článku. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je významný strategický doku... Čítať celú novinku

Charitatívna zbierka plastových vrchnákov

Obec Vinodol vyhlasuje dobrovoľnú zbierku plastových vrchnákov všetkých druhov pre charitatívne účely. Môžete tým pomôcť malej 3 - ročnej Share z obce Dvory nad Žitavou, ktorá je onkologickým pacientom a potrebuje peniaze na liečbu. Pomôcť môžete aj... Čítať celú novinku

Úspešne zrealizované aktivity ku dňu Zeme

Pri príležitosti "Dňa Zeme" sa uskutočnila 25. 04. 2015 pod vedením starostu obce, p. Petra Straňáka a veľkého množstva zúčastnených občanov, brigáda v rámci ktorej sa upravili verejné priestranstvá pri Artézskej studni i v okolí rybníka. Pri ceste k... Čítať celú novinku

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z umiestnenia jadrového zariadenia

V nasledujúcej prílohe sú k dispozícii informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15a ods. 1písm. a) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení nesk... Čítať celú novinku